Karma projenin inşa edileceği TOBB Zeytinburnu projesinde rezidans, ofis, AVM, otel, kongre merkezi olacak. TOBB Zeytinburnu projesinin bir kısmı imar durumuna bağlı olarak kongre merkezi, lüks otelleri ile turizm yatırımı olarak değerlendirilirken, diğer yarısında rezidans, ofis ve AVM inşa edilecek. 5 Yıldır Proje bir türlü başlayamadı. Nedeni ise Projeye askı süresinde yapılan itirazlar.

Proje ilk olarak 6 Haziran 2014’te askıya çıkarılmıştı. Yapılan itirazların kısmen kabul edilmesiyle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği bakanlık tarafından 20 Ağustos 2014 tarihinde onaylandı.

Yedi Mavi projesi İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme 774 ada 61 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 17 Eylül 2014 – 16 Ekim 2014 tarihleri arasında 2.Kez askıya çıkarılmıştı. Askı süresinde itirazlar gelen ve yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Bu kez Zeytinburnu Yedi Mavi projesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılarak 3.Kez askıya çıkarıldı. Proje, 24 Aralık 2015 – 22 Ocak 2016 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak.

kullan

PLAN NOTLARI

1) Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan 774 Ada 61 parsel, “Ticaret – Turizm – Konut Alanı’”, “Sağlık Tesisi Alanı”, “Aile Sağlığı Merkezi”, “İSKİ Hizmet Alanı” ve ‘Yol Alanı’dır.

2) Ticaret – Turizm – Konut Alanı’nda Toplam İnşaat Alanının en az %50’si Ticaret – Turizm Alanı kullanımında olacaktır.

3) Planda gösterilen teknik ve sosyal donatı alanları dışında, Konut olarak kullanılan alanda yaşayacak nüfusun ihtiyacı olan teknik ve sosyal donatı alanları, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerin de belirtilen standartlar çerçevesinde kendi parseli içinde karşılanacaktır.

4) Sağlık Tesisi Alanı ve Aile Sağlığı Merkezi kamuya bedelsiz terk edilmeden uygulamaya geçilemez.

5) Emsal: 2,20, Deniz seviyesinden itibaren Hmax:70 metredir.

6) Ticaret – Turizm – Konut Alanında; her tür turizm tesisleri ve konaklama merkezleri, otel, motel, apart vb. yapılar, iş merkezi, konut (rezidans), ofis, büro, alışveriş merkezleri, toptan ve perakende ticaret, eğlence merkezi, çarşı, çok katlı mağaza, lokantalar, restoran, ticaret birimleri, otopark, spor, eğlence, dinlenme, kapalı ayrı balo – konferans, sergi salonları. Özel Sosyal ve Kültürel (sinema, tiyatro, müze, kütüphane vb. ) tesisler, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir.

7) Sağlık Tesisi Alanında yapılanma şartları; E:1,00 ve Yençok:10,50 m’dir.

8) Aile Sağlığı Merkezi’nde yapılanma şartları; E:1,00 ve Yençok:10,50 m’dir.

9) Parsel sınırları içerisinde tabi zemin altında kalmak şartıyla parsel bütününde zemin altı otoparklar yapılabilir.

10) Otopark ihtiyacı, her bağımsız birim için bir araçlık otoparktan az olmamak üzere, parsel bünyesinde sağlanacaktır.

11) Avrupa Yakası Mikrobölgeleme Projesinde belirtilen hususlara uyulması zorunludur. Parsel bazında Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu onaylanmadan ve Zemin Etüd’ü yapılmadan uygulamaya geçilemez.

12) İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınmak suretiyle yeri vaziyet planında belirtilmek suretiyle alanda heliport alanı yapılabilir.

13) Planlama alanının güney cephesindeki çekme mesafelerinin tespitinde alandaki kısmi yapılaşma durumu göz önünde bulundurularak, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerince belirlenecek sahil şeridine uyulması zorunludur.

14) Açıklanmayan hususlarda mer’i imar planı hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

kullan 

ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ