"Eyrek Baba", "Eryek Baba" ya da "Erikli Baba" olarak adlandırılan bir kişinin, İstanbul'un fethine katıldıktan sonra bu mevkîde tekkesini kurduğuna inanılmaktadır. Erikli Baba'nın türbesinin tekkenin bahçesinde bulunduğu kabul edilmektedir. Vak'a-i Hayriye'de kapatılan ve muhtemelen yıktırılan (ya da en azından tahrip edilen) tekke, Mehmed Perişan Baba tarafından tahminen Abdülmecid veya Abdülaziz dönemlerinde (1839-1876 arası) tekrar faaliyete geçirilmiş ve 1925 tarihli tekkelerin kapatılmasına dair kanunun çıkışına kadar varlığını sürdürmüştür. Perişan Baba'nın 1871 civarında Konya'da doğduğu ve hayatının önemli bir kısmını Hacı Bektaş-ı Velî Tekkesi'nde geçirdiği bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde konut olarak kullanılan ve bakımsız kalan tekke binalarının bir kısmı ortadan kalkmış, geriye kalan iki katlı ana bina ise yarı yıkık durumda 1990'lara gelebilmiştir. 1993 yılında kurulan Erikli Baba Türbe ve Tekkesi'ni Koruma, Yaşatma ve Kültür Dayanışma Derneği tarafından aslına uygun biçimde yeniden inşa ettirilmiş bulunan yapı, günümüzde kültür faaliyetlerine sahne olmaktadır. WWW.ZEYTİNBURNUHABER.ORG