Panel Dernek başkan yardımcısı Yusuf Yonucu’nun açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Dernek başkanı Kadir Şengül Mahalle halkının İmar barışı ile alakalı sık sık kendisine soru sormaları karşısında işin uzmanın Mimar Süleyman Uluocak olduğunu bildiği için kendisine mahalle halkının isteğini götürdüklerini Süleyman beyin de hiç sorun değil gelir halkımızın merak ettiği bütün sorulara en yetkili ağızdan cevap veririz dediğini ifade ederek kendilerini kırmayıp davetlerini icabet eden mimar Süleyman Uluocak’a teşekkür ederek söz hakkı verdi.

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?

Uluocak yaptığı sunum ile kimlerin imar barışı için başvuru yapabileceğini, yapı kayıt belgesinin ne anlam ifade ettiğini devletin ve vatandaşın bu işte yararının ne olabileceğini Fatma teyze ve Mehmet Amcanın anlayacağı bir ile ile anlattı. Uluocak sözlerine Yapı Kayıt Belgesi, İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir diyerek imar barışının sağlayacağı faydaları anlatarak başladı. İmar Barışı'ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir. Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir. » Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir. 

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ?

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. İmar barışı kat irtifak tapusu olup kat mülkiyeti tapusu olmayan mağdurları da kapsayacak mı? Evet, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ OLACAK MI?

İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra belli koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir. Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

TAPUDA KAT MÜLKİYETİ TESİSİ İÇİN NE GEREKECEK?

Yapı Kayıt Belgesi, Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı gerekecek.

KAT MÜLKİYETİ İÇİN NE KADAR BEDEL ÖDENECEK?

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilebilmesi için daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin yine ödenmesi gerekecek. Çeşitli sebeplerden dolayı iskân alamamış yeni yapılar da bu süreçten faydalanabilecek mi? Evet, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması kaydıyla bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler. İmar mevzuatı dışına çıkan yani fazla kat ve daire yapan Yapı Konut Kooperatifleri bu yeni yasadan faydalanacak mı? Evet, bu yapılar da imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler. Örneğin imarı 4 kat olan bir yerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 5.kat yapılmış ve 5.kat için Yapı Kayıt Belgesi alındığında, yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda yeniden 5 katlı yapı yapılabilecek mi? Yapı yıkılıp yeniden yapıldığında, mevcut imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Yani 4 kat geçerli olacaktır. İskânlı olan yapının, herhangi bir bağımsız bölümüne ait balkon kısmına yapılan eklenti de imar barışından faydalanacak mıdır? Evet, Bağımsız bölüm alanı + eklenen kısmın alanı üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alınabilecektir. İmar Barışından tapusu olmayan gecekondular da faydalanacak mı? Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler. Başkasından kiralanmış arsa/tarla üzerine yapılmış olan yapı imar barışı kapsamında değerlendirilecek mi? Hayır, üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar kapsam dışındadır. Ancak gayrimenkulün sahibi tarafından Yapı Kayıt Belgesi alınabilir. Prefabrik yapılar imar barışından yararlanabilecek mi? Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler. İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak? İmar Kanunu'na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecektir. İmar mevzuatına göre yan ve ön çekme mesafelerine uyulmadan yapılan yapılar bu süreçten yararlanabilecek mi? Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler. Kaba inşaat bitmiş sıvası ve boyası yapılmamış yapılarda imar barışı kapsamında mıdır? Evet, bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alabilecek ve sonrasında ince işçiliklerini bitirebileceklerdir.

HAZİNE TAŞINMAZI ÜZERİNDEKİ YAPILARIN DURUMU?

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir.

FİRMALAR/TÜZEL KİŞİLER BAŞVURULARINI NASIL YAPACAKLAR?

e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. (Örn: Firma/tüzel kişi yetkilisi/müdürü kendi kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden başvuru başvurabilecek.) Yapı Konut Kooperatifleri İmar Barışından faydalanacak mı, faydalanacaksa başvuruyu kim yapabilir? Evet, Yapı Konut Kooperatifleri İmar Barışından faydalanabilecektir. Yapı Konut Kooperatifleri adına kooperatif yetkilisi veya maliklerden birisi kendi e-Devlet şifresi ile başvuru yapabilir. Ayrıca birden fazla yapı olması halinde her biri için tek tek müracaat yapılmalıdır. Ortak alanlardaki aykırılıklar nedeni ile ruhsatsız veya iskansız olan yapılarda (terasın kapatılması ya da bodrum katın kon ut/ticarete çevrilerek satılmış olması durumu gibi) başvuru nasıl yapılacak? Ruhsatsız veya iskânsız olan yapılarda herhangi bir malik binanın tamamı için başvuru yapabilecek, ancak kat mülkiyeti başvurusu olursa tüm maliklerin muvafakat aranacaktır. Aynı aykırılıklar iskânı (yapı kullanma izin belgesi) bulunan bir binada yapılmış ise, aykırılık hangi bağımsız bölümde ise müracaat o bağımsız bölüm için ve o bağımsız bölümün maliki tarafından yapılacak ve kat mülkiyeti başvurusu için yine tüm maliklerin muvafakat aranacaktır.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ İÇİN TAKSİTLENDİRME YAPILACAK MI?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli tek seferde 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir. Yapı Kayıt Belgesi işyeri açma ruhsatı başvurusu için kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Yapı Kayıt Belgesi alan kişi bu belge ile yapının satışını yapabilir mi? Bu belge alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi durumunda kendi bağımsız bölümünü satılabilir. Soru cevap kısma tam bir saat sürdü. İmar barışı ile alakalı her katılımcı kendi binasının özel durumunu anlatarak nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini sordu. Birbirinden ilginç sorular geldi.Bir katılımcı elimde üç tane tapum var ama yerim yok bende bu yasadan istifade edebiliri miyim diye sordu.Mimar Süleyman Uluocak bu soruya bu durum imar barışı iler çözülemez. Tapunuzda yazılı olan yerdeki kat malikleri ile ilgili dava açacaksınız yargı bu durumu çözer dedi. Bir başka vatandaş ise dubkleksime iki tane tapu alabilir miyim sorusunu sordu. Uluocak bütün kat malikleri muvafakatname verir ve siz de proje çizdirip gereken işlemleri yaparsanız mümkün cevabı verdi. Onlarca sorunun cevap bulduğu panel’e çok sayıda basın mensubu ve seçkin davetli katıldı. Dernek merkezine sığmayan yüzlerce kişi paneli merdivenlerde izlemek zorunda kaldı

ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ-ÖZEL