• Afrin son durum haberleri-Afrin alındı mı PKK-PYD kaçıyor
 • Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yarıyıl Tatili Başladı!
 • İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
 • Saadet Partisi gazetecilerle yemekte buluştu
 • Bu ülkenin Ömer Turan'dan başka derdi yok mu?
SICAK HABER
Karakter Boyutu :

Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a… Uluslararası Sempozyum Başlıyor

"Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu” 22 Aralık Cuma günü saat 09.30’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde başlıyor. 2 gün boyunca devam edecek uluslararası sempozyuma Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden katılacak akademisyenler, 18. Yüzyıldaki Osmanlı ilim ve fikir dünyasını tüm yönleriyle ele alacak.
20 Aralık 2017 Çarşamba 08:44

18. yüzyılda Osmanlı ilim ve fikir dünyası, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gün yüzüne çıkıyor. Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin işbirliği ile yapılacak “Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu”nda Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri 2 gün boyunca Osmanlı’da 18. yüzyıl ilim ve fikir dünyasını tartışacak.

12 ÜNİVERSİTEDEN 54 AKADEMİSYEN SEMPOZYUMDA BULUŞUYOR

Amerika ve Kanada gibi yurt dışında da akademisyenlerin katılacağı uluslararası sempozyumda; İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Ak, Murat Sarıtaş, Yasir Beyatlı, Serdar Özalp, Selman Tüfekçioğlu, Şaban Kütük, Syracuse Üniversitesi’nden Dr. Ahmet Abdülmecid, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Atilla Polat, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi’nden Dr. Ali Demirci, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Dr. Kenan Tekin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Kaan Üçsu, McGill Üniversitesi İslam Araştırma Enstitüsü’nden Hasan Umut, İbn Haldun Üniversitesi’nden Prof. Dr. Recep Şentürk,   İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mürteza Bedir, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Murat Sarıtaş, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Ayşe Zişan Furat, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Süleyman Berk, Türkiye Yazma Eserler Kurumu’ndan Dr. Göker İnan ve Ali Arslan, Doç. Dr. Ahmet Hamdi Furat, Dr. Nilüfer Kalkan Yorulmaz, Dr. Osman Sacid Arı, Adem Irmak, 29 Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekeriya Güler, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Seyid Ali Güşen, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Taha İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Nilüfer Kalkan Yorulmaz, Dr. Kadir Ayaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Muhammed Abay, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Abdullah Kızılcık, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Musa Alak, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Necmettin Pehlivan, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Ali Öztürk, Ömer Duran, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Yavuz Yıldırım ve Tuba Yıldız, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Hilal Livaoğlu Menküç, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Reşat Öngören ve Doç. Dr. Ali Namlı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden M. Tayyip Durceylan, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Ayşegül Mete, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Fazlı Arslan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Kalaycı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zeynelabidin Hüseyni, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Mustakim Arıcı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mürteza Bedir, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Ahmet Hamdi Furat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Osman Safa Bursalı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Fuat Aydın konuşmacı olarak katılacak.

18. YÜZYILDA OSMANLI İLİM VE FİKİR DÜNYASI

"Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası" sempozyumunda; 18. Yüzyıl Osmanlı Uleması, Kâtip Çelebi’nin Hendese Bilen Kadısına Müşahhas Bir Örnek: Ebû Sehl Nu‘mân Efendi, Cihet-i Vahde Tartışmaları Bağlamında 18. Yüzyıl Osmanlı İlim Düşüncesi, İbrahim Müteferrika’nın Haritacılık Çalışmalarına Bir Bakış, Veliyyüddin Cârullah Efendi’nin Derkenar Notlarında Teorik Astronomi, Hanefi Geleneğin Temsilcisi:Hâdimî, Hâdimi’nin (ö. 1176/1762) Mecâmi’u’l-hakâik İsimli Usul Eseri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Kavâid Usul İlişkisi (Hâdimî Örneği), 18. Yüzyılda Mezhebi Savunmak: Ebu Sa’îd el-Hâdimî’de İçtihat ve Taklit, İlmiye Teşkilatı, Islah mı? Yenilenme mi? 18. Yüzyıl Osmanlı Eğitiminde Dönüşüm, 18. Asır Hat Sanatına Genel Bakış ve Hattat İsmâil Zühdî Efendi, 18. Yüzyılda Müderrislik Yapan Vak’anüvisler ve İlmiye Sınıfına Dair Tuttukları Bazı Kayıtlar, Kariyerinin Başında Bir Osmanlı Kadısı’nın Hatıraları: Sıdkî Mustafa Efendi Günlüğü, 18. Yüzyılın İlmî Mirası Mir’ât-ı Ulemâ, Klasik İslami İlimler: Tefsir, Hadis, 18. Yüzyıl Osmanlı Muhaddislerinden Edirneli İbrahim Fıtrî Efendi ve Sahîh-i Buhârî Şerhi, Şerhu Usûli’l-Hadîs İsimli Eseri Bağlamında Dâvûd el-Karsî’nin Şerh Yöntemi, İstanbul ve Anadolu’daki Hadis icâzetleri ve Rivayet Koleksiyonları, Haherzade’nin Minhacü’l-Beyan’ı Çerçevesinde Osmanlı’da Kur’an Sözlükçülüğü, Dil Bilimleri, Mantık, 18. Yüzyılda Osmanlılarda Gramer Alimleri, Gözden Kaçan Bir Avâmil-i cedîd Şerhi: Veliyyüddîn b. Halîl el-Bükâî’nin Zübdetü’l-kavâ‘id ve ‘ukdetü’l-fevâid’i, Kalîlu’l-Hacm, Kesîru’l-Ma‘na: Osmanlı Medreselerinde Velican Mar‘âşî’nin Zübdetu’l- Münâzara’sı, Ayıntâbî’nin III. Selim’in Islahatına Dair Tutumu, 18. Yüzyılda Bir Tercüme Serüveni: Pirizade ve Ahmet Cevdet Paşa’nın Mukaddime Çevirisi, Abdurrahman el-Ceberti’nin Acâibu’l-âsâr fi’t-teracim ve’l-ahbâr’ındaki Türkçe İfadelerden Hareketle 18. Yüzyıl Mısır Sosyal Yaşamında Osmanlı Etkisi, 18.Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Üç Velûd Müellif Sûfi: Bursevi, Erzurumi ve Müstakimzade, Medrese-Tekke Çatışmaları Ekseninde Semâ Literatürünün Oluşumu: Nâblusî’nin Ukûdü’l-Lü’lüiyye Risâlesinde Mevlevîlik ve Semâ Müdâfaası, İstanbul’da Trabluslu Bir Şeyh Efendi:Safi Mûsâ el-Mevlevî ve Katkıları, 18. Yüzyıl Osmanlı Müzik Mirası Üstüne Bazı Mülahazalar: Müneccimbaşı Ahmed Dede (v.1702) Örneği, 18. Yüzyıl Osmanlı Dinî Düşüncesinde Mahallîleşme Tezahürleri: Mâturîdîlik Örneği, İbrahim B. Haydar’ın Abdurrahman el-Câmî Yorumu: er-Risâletu’l-Kudsiyyetu’t-Tâhire bi’şerhi’d-Dürreti’l-Fâhire, Müzmin Felsefe Okuru Cârullah Efendi’nin Gözüyle Tehâfüt ve Tekfir Tartışmaları, Fıkıh, Dinler Tarihi, Hafid Efendi’nin Galatât’ında Fıkıh Terimleri, Hicaz’ın Hanefi Fukahası Mesaide: Vakfa Gelir Getiren Malın Tamiri ve İhyası Hakkında Bir Risale ve Takarizi, Kevakib-i Seba’nın Yahudilik ve Hıristiyanlık Eleştirisi gibi konular tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.

22 Aralık Cuma günü saat 09.30’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayacak olan "Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu” 23 Aralık Cumartesi gününe kadar devam edecek.Paylaşmak Güzeldir!
Facebook'ta Paylaş


Twitter'da Paylaş

Bu Habere Sende Yorum Yaz..
Yükleniyor...
Sen de görüşünü belirt!
 • Yorumlar0
 • Onay Bekleyenler0

DİĞER HABERLER

 • Abdi İpekçi Spor Salonu yıkılıyor

  Abdi İpekçi Spor Salonu yıkılıyor

  Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkılarak yerine tesis yapılacağı açıklanmıştı. Yıkıma bugün itibariyle başlandı

 • Türk ordusuna karşı terör ittifakı: Esirleri serbest bıraktılar

  Türk ordusuna karşı terör ittifakı: Esirleri serbest bıraktılar

  AFRİN harekatında köşeye sıkışan PKK/PYD kirli oyunlara başvurmaya başladı. ABD'nin IŞİD ile savaşıyor diye beslediğini söylediği PYD, TSK ile savaşmaları karşılığında hapistekileri serbest bıraktı.

 • Mehmet Şahin sevenlerini yasa boğdu

  Mehmet Şahin sevenlerini yasa boğdu

  Zeytinburnu belediyesi eski temizlik işleri müdürü ve CHP Zeytinburnu çırpıcı mahalle delegesi Mehmet Şahin’in naaşı erikli baba cem evinde sırlanarak Osmaniye mezarlığında toprağa verildi..

 • Fotoğraf Meraklılarını Buluşturan Z Fotofest Başladı

  Fotoğraf Meraklılarını Buluşturan Z Fotofest Başladı

  Zeytinburnu Belediyesi yok olmaya yüz tutmuş tarihi gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Son Yirmi yılda onlarca tarihi eseri gün yüzüne çıkaran Zeytinburnu Belediyesi en son tarihi belediye binasını restore ediyor.

 • Doğu Türkistanlı 500 kişilik grup, gönüllü askerlik için başvurdu

  Doğu Türkistanlı 500 kişilik grup, gönüllü askerlik için başvurdu

  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından, İstanbul'da yaşayan 500 Doğu Türkistanlı, Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanlığı'na gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

 • Seyyid Nizam Camisi'nden Mehmetçik'e Zafer Duası

  Seyyid Nizam Camisi'nden Mehmetçik'e Zafer Duası

  TSK'nın Afrin'de başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için ülke genelindeki 90 bin camide kılınan sabah namazında Mehmetçiğe dua edildi, Fetih Suresi okundu.

 • Av.Fahri Biçer anısına ZİAD’da mevlit okutuldu

  Av.Fahri Biçer anısına ZİAD’da mevlit okutuldu

  Geçen yıl aramızdan ani şekilde ayrılan Zeytinburnu eski Belediye Başkan Danışmanı Av.Fahri Biçer için sevenleri ve arkadaşları sene-i devriyesinde Zeytinburnu İşadamları Derneğinde toplandı.

 • Afrin son durum haberleri-Afrin alındı mı PKK-PYD kaçıyor

  Afrin son durum haberleri-Afrin alındı mı PKK-PYD kaçıyor

  AFRİN'den gelen son dakika haberlere göre TSK birlikleri köyleri alarak ilerliyor. Zeytin Dalı harekatının 3. gününde TSK destekli ÖSO şu ana kadar 9 köyün denetimini ele geçirirken PKK/PYD kaçıyor. Afrin'e TSK birlikleri cumartesi günü saat 11.05'te harekat başlatmıştı. Afrin operasyonunda amaç 30 km derinliğe girip güvenli bölge oluşturmak. İşte Zeytin Dalı operasyonunda son durum;

 • Kilisli ZİRVE KÜNEFE Zeytinburnu Telsiz’de açıldı

  Kilisli ZİRVE KÜNEFE Zeytinburnu Telsiz’de açıldı

  Hatay ve Kilis’in en meşhur tatlısı KÜNEFE ‘Sizleri tatlı bir ziyafete bekliyoruz’ sloganıyla Zirve farkıyla Zeytinburnu Telsiz Mahallesinde tatlı severlerin hizmetine sunuldu.

 • Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yarıyıl Tatili Başladı!

  Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yarıyıl Tatili Başladı!

  18 milyon öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ödev yok. Ödev kesinlikle vermiyoruz. Genelgeyi de gönderdik." dedi.

 • İstanbul'un imar yönetmeliği değişti

  İstanbul'un imar yönetmeliği değişti

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı "Planlı Alanlar Yönetmeliği" doğrultusunda düzenlenen yeni İstanbul İmar Yönetmeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi.

 • Zeytinburnu’nun ilk özel Kentsel Dönüşümü LİVZA ön talep topluyor

  Zeytinburnu’nun ilk özel Kentsel Dönüşümü LİVZA ön talep topluyor

  İstanbul Avrupa yakası konut projelerinden biri olarak TESA Yapı imzasıyla hayata geçirilen LİVZA Zeytinburnu projesinde ön talep toplama dönemi başladı.65 milyon TL yatırımla İstanbul Zeytinburnu bölgesinde kentsel dönüşüm projesi olarak yükselecek olan Livza Zeytinburnu 101 daireden oluşacak.

 • Maketten satışta 'bina tamamlama sigortası' devrede

  Maketten satışta 'bina tamamlama sigortası' devrede

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı maketten konut satışlarında yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek üzere bina tamamlama sigortası poliçesini uygulamaya başladı.

 • 'Başkanlık bitecek fakat fotoğrafa olan aşkım bitmeyecek'

  'Başkanlık bitecek fakat fotoğrafa olan aşkım bitmeyecek'

  56 yerli ve yabancı, usta ve genç fotoğrafçının çalışmalarının yer aldığı festivalde ayrıca sanatçı konuşmaları, portfolyo değerlendirmeleri, paneller, seminerler, slayt gösterileri, rehberli sergi turları, belgesel film gösterimleri ve atölyeler olacak

 • Hülya Avşar yıllar önce Zeytinburnu'nda böyle vurulmuş

  Hülya Avşar yıllar önce Zeytinburnu'nda böyle vurulmuş

  Usta gazeteci Tahir Yaman, Hülya Avşar'ın sinemaya ilk girdiği yıllarda Kadir İnanır'la başrolünü paylaştığı filmde, yanlışlıkla vurulup hastaneye kaldırıldığı olayı yıllar sonra anlattı.

 • Cemal Aydar’ın Baba Acısı..

  Cemal Aydar’ın Baba Acısı..

  CHP Zeytinburnu Meclis Üyesi Cemal Aydar Ağabeyimizin Muhterem Babası Hacı Ekrem Aydar büyüğümüz Hak'ka yürüdü.

kullan
ÖNE ÇIKAN HABERLER

Sitemizi Nasıl buldunuz?

46.3%

8.3%

8.5%

6.1%

30.8%

kullan
HAVADURUMU
Namaz Vakitleri
kullan

kullan

kullan

kullan

kullan

kullan

kullan