2004 Yılında 39.3 trilyon Lira harcama gerçekleşti

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2004 Yılı Bütçesinin kesinleşen sonuçlarına göre yatırım harcamaları 12.1 trilyon Lira oldu.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2004 Yılı kesinleşen bütçe rakamlarına göre toplam harcamalar 39 trilyon 307 milyar 605 milyon Lira olarak gerçekleşti.

2004 Yılı Bütçe Giderlerinin dağılımına göre, cari harcamalar 23 trilyon 800 milyar 490 milyon Lira, yatırım harcamaları 12 trilyon 106 milyar 392 milyon lira, transfer harcamaları ise 3 trilyon 483 milyar 264 milyon lira oldu.

Yatırım harcamalarının 513 milyar 6844 milyon lirası proje kredileri, 11 trilyon 592 milyar lirası ise yatırımlara ayrıldı.

Zeytinburnu Belediyesi 2005 Mali Yılı Bütçesi

Zeytinburnu Belediyesi 2005 Mali Yılı Bütçe, Kararname ve Ekleri İlçe Belediye Meclisinin 22.10.2004 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 28.10.2004 tarihli birleşiminde, incelenmek üzere Komisyona sevk edilmiştir.

Komisyonumuzca, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğü ve Yönetmelik Hükümlerine uygunluğu yönünden yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1- GİDER BÜTÇESİ
Harcama Kalemi Açıklama Tutar
(Milyon TL)
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10.900.809-
111 Esenlik Hizmetleri 1.418.482-
112 Temizlik ve Çevre Koruma Hizmetleri 9.759.040-
113 Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri 518.000-
114 Bayındırlık Hizmetleri 27150.820-
115 Ulaştırma Hizmetleri 5.785.776-
116 Tarım Hizmetleri 5,171.305-
117 Eğitim, Kültür, Spor, Turizm ve Tanıtma 5.649.869-
118 Ekonomik Hizmetler -
119 Su ve Kanalizasyon Hizmetleri -
910 Kamulaştırma ve Taşınmaz Mal Alımı 5.400.000-
920 Kurumlara Katılma Payı Sermaye Teş. 650.000-
930 İktisadi Transferler ve Yardımlar 50.000-
940 Mali Transferler 7.560.000-
950 Sosyal Transferler 2.292,000-
960 Borç Ödemeleri 1.010.000-
TOPLAM 83.316.101-
Gider Bütçesinin ödenek türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir. Harcama Kalemi Açıklama Tutar
(Milyon TL) Bütçeye Oranı (%)
01 Cari Harcamalar 39.884.101- 47.8
02 Yatırım Harcamaları 26.470.000- 31.7
03 Transfer Harcamaları 6.962.000- 20.5
TOPLAM 83.316.101- 100.0

GELİR BÜTÇESİ 1.1.00 Genel Bütçe Vergi Gel.Tah.Al.Pay 20.846.901.-

1.2.00 Belediye Vergileri 26.857.200.-

1.3.00 Belediye Harçları 7.053.000.-

2.1.00 Harcamalara Katılma Payı 12.021.000.-

2.2. Belediyeye Ödenen Diğer Paylar -

2.3.00 Kurumlar ve Teşebbüsler Hasılatı -

2.4.00 İşletme Karları -

2.5.00 Belediye Malları gelirleri 3.875.000.-

2.6.00 Ücretler 3.502.000.-

2.7.00 Cezalar 5.330.000.-

2.8.00 Çeşitli Gelirler 1.988.000.-

3.1.00 Yardımlar 1.843.000.-

3.2.00 Fonlar
TOPLAM 83.316.101.-

Gelir Bütçesinin Gelir Türleri İtibariyle Dağılımı Aşağıdaki Gibidir. Harcama Kalemi Açıklama Tutar (Milyon TL) Bütçeye Oranı (%)
01 Vergi Gelirleri 54.757.101.- 66
02 Vergi Dışı Gelirler 26.716.000.- 32
03 Yardım ve Fonlar 1.843.000.- 2
TOPLAM 83.316.101 100

Diğer Tespitler;
- Bütçe Karamamesi'nin Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 32. ve tüzüğün 6. Maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve 12 Maddeden ibaret olduğu,
- "100" Harcama Kalemi "Personel Giderleri" toplamının 11.941.101,- TL, olması nedeniyle gelir bütçesinin % 30'u aşmadığından yönetmeliğin 37. maddesi aşağı uygulama yapılması gerekmez,
- Bütçe Kararnamesine eklenen cetvellerin Yönetmeliğin 38. Maddesine uygun hazırlandığı,
- Bütçe gelirlerinin en az % 5 oranında 4.190.000.- TL. yedek ödenek ayrılarak yönetmeliğin 44. madde­ sine uygun hareket edildiği.
Tespit edilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Zeytinburnu Belediyesi 2005 Mali Yılı Bütçe, kararname ve ekleri Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ve Tüzük Hükümlerine uygun olduğundan "Komisyon İncelemesi" bölümünde açıklandığı şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

Zeytinburnu Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi


Hesap İşleri Müdürlüğü'nün belirlediği rakamlara göre Zeytinburnu Belediyesini'nin 2006 yılı gelir ve gideri 97.848.120 YTL. olarak belirlendi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2006 Yılı Bütçesinde vergi gelirleri 61.291.320, vergi dışı gelirler 27.145.200, sermaye gelirleri 4.320.000, alınan bağış ve yardımlar 6.000.000, alacaklardan tahsilatlar 291.600 YTL olarak öngörüldü.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2006 Yılı Mali Gelir Bütçesi'nin detaylarına ulaşmak için tıklatınız.

Zeytinburnu Belediyesi 2006 Yılı Mali Bütçesi ile ilgili olarak hazırlanan raporda, tüm belediye birimlerinin giderleri de ayrıntılı olarak belirlendi.

2007 yılı Bütçemiz 101.500.000 Yeni Türk Lirası

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2007 Yılı Bütçesinde vergi gelirleri 40.806.200, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 5.900.000 , sermaye gelirleri 6.475.000, alınan bağış ve yardımlar 1.000.000, alacaklardan tahsilatlar 6.565.00 ve diğer gelirler 40.753.800 YTL...

Hesap İşleri Müdürlüğü'nün belirlediği rakamlara göre Zeytinburnu Belediyesini'nin 2007 yılı gelir ve gideri 101.500.000 YTL. olarak belirlendi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2007 Yılı Bütçesinde vergi gelirleri 40.806.200, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 5.900.000 , sermaye gelirleri 6.475.000, alınan bağış ve yardımlar 1.000.000, alacaklardan tahsilatlar 6.565.00 ve diğer gelirler 40.753.800 YTL olarak öngörüldü.

Zeytinburnu Belediyesi 2007 Yılı Mali Bütçesi ile ilgili olarak hazırlanan raporda, tüm belediye birimlerinin giderleri de ayrıntılı olarak belirlendi.

2008 yılı Bütçemiz 122.000.000- Yeni Türk Lirası


Zeytinburnu Belediyesin'nin 2008 yılı tahmini bütçesi, 2007 yılında gerçekleşen bütçe rakamına göre yüzde 54 artışı öngörüyor.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2008 yılı gelir ve gider bütçesi 122.000.000- YTL. olarak belirlendi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2008 Yılı Bütçesinde vergi gelirleri 65.000.000-YTL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 7.600.000-YTL sermaye gelirleri 10.000.000-YTL alınan bağış ve yardımlar 1.400.000-YTL ve diğer gelirler 38.000.000- YTL olarak öngörüldü. Zeytinburnu Belediyesi'nin 2008 Yılı Mali Gelir Bütçesi'nin detaylarına ulaşmak için tıklatınız.

Zeytinburnu Belediyesi 2008 Yılı Mali Bütçesi ile ilgili olarak hazırlanan raporda, tüm belediye birimlerinin giderleri de ayrıntılı olarak belirlendi.

ZEYTİNBURNUHABER.ORG