ZeytinburnuHaber

Zeytinburnunun En Büyük Haber Sitesi Zeytinburnu Haber

elit yapı

whatsapp hattı

metin büfe

sembol

sembol

inşaat

AV. GÜLSÜM ORAN
AV. GÜLSÜM ORAN

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU

Konuyu Türk Ceza Kanunu’nda yer alan sistematik üzerinden ele alarak irdelemenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Uyuşturucu...

Yazarlar 0 103

Konuyu Türk Ceza Kanunu’nda yer alan sistematik üzerinden ele alarak irdelemenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Uyuşturucuyla ilişkili diğer suçlara sonraki yazımda değineceğim.

TCK Madde 188- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu: Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

Kanun uyuşturucu imal ve ticareti suçunda cezalandırılacak kişileri oldukça geniş tutmuştur. Uyuşturucuyu üreten, satan, alan, yurtdışından ithal eden, yurtdışına ihraç eden, depolayan, bir yerden bir yere nakleden, ticaretinde kabul, arz gibi önemli rol oynayan herkes bu suçun faili olarak kabul edilmiştir. Bu maddeye göre cezalandırılacak uyuşturucu satın alan kişi ile kullanmak için uyuşturucu satın alan kişi birbirine karıştırılmamalıdır. Uyuşturucu satın alan kişiye bu maddede yer alan suçtan ceza verilebilmesi için kişinin uyuşturucu maddeyi ticari amaçlarla (tekrar satmak üzere) satın alması gereklidir. Ayrıca uyuşturucu maddeyi ücretsiz bile olsa başka bir kişiye vermek uyuşturucu madde temin etmek suçunu oluşturur ve bu madde kapsamında kişiye ceza verilmesine yol açar.

Yukarıdaki kanun maddesinde yer alan suça konu uyuşturucu maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfın olması, halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Uyuşturucu maddeleri ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişilerin bu fiilleri; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlemesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Yukarıdaki açıklanan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Ayrıca bu suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda üzerinden durulması gereken noktalardan biri etkin pişmanlıktır. Etkin pişmanlık, kişinin işlediği suçtan kendi özgür iradesiyle pişman olması, adaletin sağlanması ve suç yüzünden ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesi için elinden geleni yapmasını ifade eder. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen kişinin etkin pişmanlıktan ne şekilde yararlanabileceği suçun resmi makamlar tarafından haber alınıp alınmamasına göre değişmektedir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarını işlemiş kişi, bu suçtan resmi makamların haberi olmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. Bu suçlardan resmi makamların haberi olduktan sonra kişi, gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

Son olarak kişiler, bu suçla ilgili soruşturma ya da kovuşturmayla karşı karşıya kaldıkları zaman genellikle uyuşturucuyu kullanma amacıyla bulundurduklarını beyan ederler. Böylelikle uyuşturucu madde ticareti suçundan kurtulmak için nispeten daha az cezanın öngörüldüğü uyuşturucu madde kullanmak suçunu işlediklerini ikrar ederler. Mahkeme tarafından; failin madde kullanımına dair test sonuçları, uyuşturucunun nerede saklandığı, uyuşturucu satılmaya hazır paketler halinde saklanması, satıcılıkta kullanılan hassas terazi ve ambalaj malzemelerinin varlığı, yakalanan uyuşturucu miktarının kişisel kullanım sınırda kalıp kalmadığı konularında irdeleme yapılarak buna göre uyuşturucu kullanma suçu olup olmadığına karar verilmektedir. Uyuşturucu suçların ceza hukukunda önemli yere sahip olan ve cezai yaptırımı yüksek suçlardır. Bu suçların yargılamasında şüpheli veya sanıkların hak kaybına uğramamaları için, alanında uzman bir avukattan hukuki destek almaları gereklidir.
 
 Av. Gülsüm Oran
İstanbul Barosu Sicil No: 61558
avgulsumoran@gmail.com

Yorum Yaz
Facebook Yorum Yaz
yukarı çık